Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

 

1.1- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Triple A en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

 

1.2 – Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Triple A gedaan zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Triple A is ontvangen en geaccepteerd.
 1. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

 

 

1.3 – Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Triple A heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

 

1.4 – Levertijd

 1. De door Triple A opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

 

1.5 – Ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Triple A op:
 • A) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelancercontract.]
 • B) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 1. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Triple A zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Triple A behoudt zich dan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

 

 

 

1.6 – Prijzen

 1. Is met de Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden of diensten van Triple A. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Triple A worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien er voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 1. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
 • A) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd. (zoals schriftelijk vastgelegd in de opdrachtovereenkomst)
 • B) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Triple A kenbaar zijn gemaakt. (schriftelijk in de opdrachtovereenkomst)
 • C) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Triple A in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Triple A weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • D) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 1. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Triple A gebruikelijke methoden. (€55,00 per overuur)
 1. Triple A is gerechtigd om boven de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Triple A niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 1. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 1. Indien opdrachtgever geen zorg draagt voor catering in redelijke zin (op maatschappelijk gestandaardiseerde tijden ontbijt, lunch of diner, en de gehele dag/nacht koffie/thee en fris), berekend Triple A een dagsejours. Deze bedraagt 55,00 euro (excl. BTW), en voor enkel een diner is dit 22,50 euro (excl. BTW).

Onder een diner verstaan we: Een voedzame, degelijke maaltijd, die in alle rust kan worden genuttigd. Er mag op locatie ook gewerkt worden met een Pay-Out fee voor een maaltijd, zolang de bedragen conform standaard sejourslijst zijn.

 1. Triple A heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is dan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

 

 

 

1.7 – Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats.
 1. Triple A is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Triple A bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 1. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Triple A aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Triple A zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
 1. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Triple A binnen 14 dagen na factuurdatum aan Triple A schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

 

 

1.8 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op berekeningen, lichtontwerpen en organisatorische concepten ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst berusten bij Triple A.
 1. Triple A vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.
 1. Triple A is niet gehouden tot vrijwaring indien:
 • A) de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever aan Triple A.
 • B) de opdrachtgever de door Triple A geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan Triple A bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld.
 • C) in door Triple A geleverde zaken door anderen dan Triple A wijzigingen zijn aangebracht of deze aan de andere kant zijn bewerkt.

 

 

1.9 – Geheimhouding

 1. Elk van de partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

 

 

1.10 – Informatie

 1. De opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Triple A nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 1. Triple A heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Triple A ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is Triple A niet aansprakelijk.

 

 

 

 

1.11 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1. Voor zover Triple A bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Triple A op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Triple A of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Triple A.
 1. Triple A is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die geleverd wordt door Opdrachtgever, of faciliteiten van derden.
 1. Indien de aansprakelijkheid van Triple A voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van Triple A voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarheid aan Triple A van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Triple A tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewerking dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 1. Triple A aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte ontwerpen/voorbereidingsvoorstellen op andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte ontwerpen/voorbereidingsvoorstellen door Opdrachtgever of door derden zijn gewijzigd of aangevuld.
 1. Triple A aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het disfunctioneren van personeel of het ondeskundig samenstellen van voorbereidingsvoorstellen en lichtontwerpen, indien een desbetreffende garantie uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

 

 

1.12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Triple A zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door Triple A geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst voor Triple A verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van Triple A wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 1. Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het de opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.

 

 

1.13 – Wijziging van de voorwaarden

 1. Triple A behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 1. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 1. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

 

 

 

1.14 – Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Triple A en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdende, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

 

Hoofdstuk 2 – Ontwikkeling van lichtontwerpen, 3D-visualisatie Tekeningen en voorbereidingsconcepten/organisatieplannen

(hierna te noemen als ontwerpen)

  

2.1 – Ontwerpen en gebruiksrecht

 1. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de ontwerpen in zijn bedrijf of organisatie
 1. Ander gebruik van de ontwerpen, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 1. Indien er voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan het ontwerp en de bij de opzet van de ontwerpen voortgebrachte (technische) documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze ontwerpen wijzigingen aan te brengen.
 1. Na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de ontwerpen zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de ontwerpen aan Triple A retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Triple A schriftelijk melding maken.

Copyright 2021 Triple A licht en geluid